31. Rozumne stworzenia Boże

 

"16 Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauczania, do upominania, do prostowania, do karcenia w prawości, 17 aby człowiek Boży był w pełni umiejętny, całkowicie wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła." 2 Tym.3:16,17

   Jakże szczęśliwi możemy być, że Jehowa Bóg zatroszczył się abyśmy mieli jego spisane słowo Biblię. Księga która wprowadza nas w tajniki tego co uczynił Bóg,  jest też cennym drogowskazem od Jehowy naszego Boga,  wskazuje jak żyć aby być szczęśliwymi stworzeniami Bożymi.

   Żaden autor ludzki nie byłby w stanie spisać takiej księgi. Jehowa Bóg przez 1600 lat czuwał nad tym aby około 40-tu jego wiernych sług spisało to co On im przekazywał, a my ten sposób określamy, że byli pod natchnieniem Bożym.

   Niektórzy twierdzą, że jest to po prostu mądra księga, napisana przez mądrych ludzi. Gdyby nawet tak było, że mądra księga i napisana przez mądrych ludzi, to już warto ją poznać.

   Analizując Słowo Boże jestem przekonany, że gdyby to napisali mądrzy ludzie sami od siebie to byłby to większy cud (wymyślić chociażby postać Chrystusa) niż cud zmartwychwstania jaki czynili Jezus czy prorocy.

   Początki spisywania tej księgi (pierwszych pięć ksiąg Mojżeszowych), to czas prawie 3500 lat temu. Do dziś całkowicie wszystko aktualne. Cała biblia od samego początku a więc od momentu rozpoczęcia jej spisywania była wspaniałym pokarmem duchowym, nie tylko dla ludzi uczonych ale też dla ludzi prostych. (jaka inna księga spełnia ten warunek?). Spisywana przez 1600 lat przez 40-tu pisarzy i zgodna i aktualna mimo postępu technicznego i zmieniających się poglądów na wiele nawet zasadniczych zagadnień (która księga spełnia takie warunki?).

    Księga ta wskazuje na sens i cel naszego istnienia, wyjaśnia to co dzieje się w naszym życiu, wskazuje na przyczyny istnienia problemów, ale wskazuje jak zostaną usunięte (która księga jej dorównuje pod tym względem?)

   Księga ta w sposób bardzo logiczny i przekonywujący wskazuje na zaistnienie wszystkiego co nas otacza włącznie z wszystkimi żywymi organizmami i jednocześnie wskazuje na cel i sens tego wszystkiego. (która księga tak wyjaśnia)

   Wreszcie wskazuje na rolę człowieka w tym wszystkim. Skąd się wziął, jakie otrzymał zadania – a więc co miał robić, otrzymał też wskazówki jak ma to robić, jak żyć jak realizować cel swego istnienia. (która księga tak wyjaśnia?)

   Spróbujmy może teraz zająć się sprawą zaistnienia rozumnych stworzeń aniołów i ludzi. Jedni i drudzy są rozumnymi stworzeniami Bożymi stworzonymi na obraz i podobieństwo samego Boga.

   Przeanalizujmy w świetle Biblii jak bardzo jest przekonywująca relacja o tym po 6000 latach od stworzenia pierwszej pary ludzkiej czyli Adama i Ewy.

   Słowo Boże Biblia mówi, że Jehowa Bóg Stwórca tego wszystkiego nie miał początku a więc istniał i istnieje wiecznie, ale wszystkie inne rozumne stworzenia to znaczy aniołowie i ludzie mieli początek.

   Zobaczmy jak bardzo to wszystko jest logiczne. Skoro Bóg nie miał początku to wcześniej nim stworzył pierwsze rozumne stworzenia – istniał sam.

   Pierwszym takim stworzeniem rozumnym był Jego jednorodzony, pierworodny Syn. Dzisiaj wiemy, że to był duchowy Syn który później został nazwany Jezusem Chrystusem.

  Myślę, ze poniższy wykład pomoże nam lepiej zrozumieć ten temat  

https://www.youtube.com/watch?v=kFmL_ICbClo  Dawid Wardziński – (Heb.13:8) Przedludzkie istnienie Jezusa

   Następnie Bóg stworzył miriady stworzeń duchowych które znamy jako aniołów. Dalej dowiadujemy się, że te miriady aniołów zostały stworzone co prawda przez Boga ale przy współpracy z jednorodzony, pierworodnym Synem. W Ew.J.1:2,3 tak jest powiedziane o tym pierworodnym Synu „Ten był na początku u Boga. Wszystko zaczęło istnieć przez niego a bez niego nic nie zaczęło istnieć”.  A apostoł Paweł w liście do Kolosa pisze tak Kol.1:15-17  15 On jest obrazem niewidzialnego Boga, pierworodnym wszelkiego stworzenia; 16 bo za jego pośrednictwem zostało stworzone wszystko inne w niebiosach i na ziemi, co widzialne i co niewidzialne — czy to trony, czy zwierzchnictwa, czy rządy, czy władze. Wszystko inne zostało stworzone poprzez niego i dla niego. 17 On też jest przed wszystkim innym i za jego pośrednictwem wszystko inne zostało powołane do istnienia,

   Jehowa Bóg stwarzając synów duchowych (aniołów) stworzył je jako istoty zupełne. Znaczy to, że nie potrzebowały „uzupełnienia”. Uczynił to w taki sposób, że każde stworzenie duchowe jest stworzone przez Boga.

   Jehowa Bóg stworzył określoną liczbę tych stworzeń, nie wiemy ile. Biblia mówi o miriadach aniołów.

   Wszystkie te stworzenia włącznie z jednorodzony Synem podlegały Jehowie. Jehowa był dla nich zwierzchnią władzą.

   Dzisiaj trochę źle się nam kojarzy istnienie zwierzchniej władzy (dlatego, że wiemy jakie one są – często stronnicze, korupcyjne i despotyczne).

   Jehowa Bóg jest innym władcą. Dzisiaj lepiej niż kiedy indziej widzimy, że Jehowa Bóg jest MIŁOŚCIĄ , że wszelkie Jego poczynania są niejako poprzedzane tym cudownym uczuciem.

   Taka władza zwierzchnia to najlepsza z możliwych. Jeżeli nie jesteśmy o tym przekonani to szybko spróbujmy rozeznać aby ktoś inny nie wziął nas w niewolę.

   W tym czasie gdy istniały tylko stworzenia duchowe, to zapewne nie wiedziały one o tym, że będą istnieć jakieś stworzenia mające też wolną wolę, ale mające inne ciało.

   Nim to się stało, że Bóg stworzył Adama i Ewę, mogło to istnieć miliardy lat. Stworzenia anielskie współpracowały z Jehową Bogiem przy stwarzaniu materialnego wszechświata i ciągle uczyły się od Jehowy – poznawały Go, poznawały Jego miłość.

   Żadne z tych stworzeń nie widziało nawet możliwości aby podporządkować sobie inne stworzenia duchowe, bo na czym miałby polegać bunt przeciw ich Stwórcy.  Przez te miliardy lat Jehowa Bóg niejako przekazywał im, nauczał ich część tego co sam posiadał. Dlaczego ich nie nauczył wszystkiego, bo po prostu było to nie możliwe, bo one musiałyby nie mieć początku tak jak Jehowa aby można było im to przekazać.  Zdajemy sobie sprawę, że przez miliardy lat aniołowie posiedli ogromną wiedze o wszechświecie, chociażby dlatego, że współpracowali w tym z Jehową Bogiem.

   Nastąpił czas, że Jehowa Bóg postanowił stworzyć inne rozumne stworzenia mające wolną wolę i będące stworzeniami na obraz i podobieństwo Jego jak i też aniołów, ale będące w innym ciele.

   Słowo Boże Biblia przedstawia jak Bóg przygotował ziemię – miejsce zamieszkania tych innych stworzeń czyli ludzi. Inny rodzaj stworzenia niż aniołowie, bo w innym ciele, potrzeba innego miejsca zamieszkania niż mieli aniołowie.

   Ktoś pomyśli sobie po co stwarzał człowieka? Jestem przekonany, że to miłość Boża była niejako motorem tego czynu. Dziś możemy się jako ludzie zastanawiać po co stworzył tyle różnych stworzeń na ziemi?

   Czy obecnie nie jesteśmy wdzięczni Jehowie, że On tak uczynił, tak różnorodny świat żywych stworzeń, tak różnorodny wygląd, tak różnorodne umiejętności, jakżesz bardzo one urozmaicają  nasze życie, ubogacają nasze życie.

   Czy teraz rozumiesz po co Jehowa Bóg stworzył inny rodzaj rozumnych stworzeń – czyli człowieka.

   Przyjrzyjmy się teraz tym żywym stworzeniom na ziemi jak i też samemu człowiekowi.

   Człowiek jako istota najwyżej postawiona (tutaj na ziemi) stworzona na obraz i podobieństwo Boże miała tu na ziemi być gospodarzem – współpracownikiem Boga w zagospodarowaniu jej.

   Jehowa Bóg stwarzając, nazwijmy to tak, cały świat zwierząt nie miał ani problemu, ani żadnego „ryzyka”, tak jak mogło to być w przypadku stworzenia człowieka.

   Wszelkie zwierzęta otrzymały niejako gotowy program swego istnienia i działania, my to nazywamy instynktem w ich postępowaniu.

   Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga otrzymał nie program swego działania ale wolną wolę. Człowiek miał się uczyć tego co umiał Bóg. Miał robić postęp, rozwijać się i niejako podążać za Bogiem. Jednak będąc stworzeniem na obraz i podobieństwo Boże otrzymał wolną wolę która to uprawniała go do tego, że mógł zrobić inaczej niż uznawał to Bóg.

   Powstała nowa sytuacja. Miriady aniołów stworzonych bezpośrednio przez Boga i pierwsza para ludzka która ma współpracować z Jehową w napełnianiu ziemi ludźmi którzy będą zaznajamiani z rozeznaniem pochodzącym od Jehowy.

   Jak Jehowa Bóg to zaplanował? Kiedy stworzył Adama i Ewę to uczynił ich od razu dorosłymi, można by powiedzieć że takimi jak aniołów tylko że w innym ciele. Myślę, że na początku gdy aniołowie zostali stworzeni to ich rozeznanie o prawach Jehowy było podobne jak u Adama i Ewy.

   W momencie stworzenia Adama i Ewy to aniołowie mieli już miliardowo letnie doświadczenie, po prostu przez miliardy lat pobierali naukę u swego Stwórcy, a Adam i Ewa byli na początku tej drogi.

   Jehowa Bóg stwarzając Adama i Ewę postanowił inaczej doprowadzić rozumne stworzenia jakim był człowiek do poznania Jego praw niż jak to uczynił w przypadku aniołów. Aniołów stworzył można by powiedzieć jednocześnie i sam ich szkolił przez miliardy lat.

   W przypadku rozumnego stworzenia jakim jest człowiek postanowił do tej czynności szkolenia wziąć do współpracy właśnie tego człowieka.

   Zobaczmy jak cudownie to zaplanował. Nie stworzył od razu miliardy ludzi. Gdyby tak uczynił to byłaby potrzeba aby tak uczynić jak z Adamem. Stworzył go od razu dorosłego, ale on nic nie umiał i Jehowa miał go cały czas pouczać (oczywiście mógł użyć do tego aniołów).

   Jehowa Bóg zapewne planował, że Adama i Ewę będzie pouczał a dalej to te cudowne stworzenia jakim jest człowiek, będą współpracować w pouczaniu nowo powołanych do życia istot ludzkich. Zamiast sam stwarzać i powoływać do istnienia miliardy ludzi (ludzi którzy mieli być na obraz i podobieństwo Boga), to czyni to tak.

   Myślę, że nie stwarzało to Jehowie Bogu większego problemu, bo wcześniej stworzył już świat zwierząt w taki sposób aby one powoływały następne stworzenia w tym samym rodzaju i opiekowały się nimi aż staną się samodzielne (celowo piszę powoływały a nie dawały życia gdyż dawcą wszelkiego życia jest sam Jehowa Bóg).

   Zwierzęta współżyjąc powoływały do zaistnienia nowe stworzenie w swoim rodzaju, a Jehowa Bóg w momencie połączenia plemnika samca z komórką jajową samicy dawał w ten organizm nowe życie (gdyż jest dawcą wszelkiego życia) zawierające program jego działania (program instynktownego zachowania).

   W przypadku człowieka miało to następować podobnie z tym, że życie które dawał Jehowa w rozpoczynający się rozwijać organizm było inne, bo było częściowo zaprogramowane (posiadające instynkt samo zachowania) dodatkowo posiadało jakoby nie zaprogramowany obszar to znaczy wolną wolę (czyli na obraz i podobieństwo Boże).

   Nowo powołane życie istoty jaką jest człowiek wymagało większego wysiłku wychowawczego, bo tę nową istotę należy nauczyć poznania Jehowy jako naszego Stwórcy i tą rolę mieli pełnić rodzice.

   Bóg od samego początku stwarzając Adama wiedział, że Adam nie będzie sam spełniał tego zadania i zapewne celowo stwarza go tak, że on potrzebuje uzupełnienia (w przypadku aniołów takie uzupełnienie nie było potrzebne, aniołowie zadania które mają wykonywać mogą z powodzeniem wykonywać w pojedynkę) .

   W przypadku człowieka z racji życia w innym ciele niż aniołowie (potrzeba pokarmu fizycznego, dachu nad głową czy też powietrza do oddychania) z racji otrzymania szczególnego zadania pouczania o Jehowie nowo powołane istoty, Jehowa Bóg postanowił, że tą czynność będą wykonywać dwie osoby.

   Dwie osoby ale związane ze sobą tak mocno jakoby stanowiły jedno ciało, można by powiedzieć jednego zupełnego człowieka. Jehowa Bóg stworzył Adama ale jak Słowo Boże mówi nie zupełnego, on o tym początkowo nie wiedział.

   Jehowa Bóg najpierw uzmysłowił mu to a następnie stworzył Ewę jako jego uzupełnienie. Do tego czasu on już czuł taką potrzebę i gdy Jehowa Bóg stworzył mu Ewę, to on odrzekł Rodz.2:23 „To jest kość z mojej kości i ciało z mojego ciała” poczuł wielką radość.

   Jehowa Bóg wiedział, że w ten sposób będą stanowić człowieka zupełnego, dwie osoby a jakoby jedno ciało, tak miał być określony związek w jakim mieli żyć mężczyzna i kobieta. Ustanowił też kto ma przewodzić w tym związku.

   Praktycznie wszędzie gdzie czynność jest wykonywana nie przez jedną osobę a we dwie lub więcej, musi być ktoś odpowiedzialny, nazwijmy to głową tej grupy.

   Jehowa Bóg bezpośrednio przekazał Adamowi to co mają wykonywać, a on poinformował o wszystkim Ewę. Oczywiście z racji różnych predyspozycji jakimi obdarzył Bóg, Adama i Ewę, każde z nich mogło w tej dziedzinie w której otrzymało takie predyspozycje lepiej wywiązać się z powierzonego im zadania.

   Adam miał w podejmowaniu decyzji bardziej kierować się rozeznaniem i miał być „głową” – czyli odpowiedzialnym za decyzje podejmowane przez ten związek.

   Ewa miała bardziej kierować się uczuciem co bardzo miało być potrzebne przy wychowywaniu dzieci, szczególnie w okresie niemowlęctwa.

   Jehowa sprawił aby właśnie taki związek dwojga ludzi mógł stanowić zupełność. Sprawił też aby tych dwojga ludzi pragnęło ze sobą współżyć cieleśnie. Mężczyzna otrzymał silną potrzebę zaspakajania doznań seksualnych, kobieta bycia pożądaną przez mężczyznę co zapewniało jej poczucie bezpieczeństwa jak i też doznanie zaspokojenia rozbudzonych namiętności.

   W rezultacie aktem takim mieli niejako współpracować z Bogiem w powołaniu nowej istoty do zaistnienia. Oni przez spowodowanie połączenia plemnika męskiego z komórką jajową kobiety dawali początek nowemu organizmowi w który to Jehowa Bóg dawał życie jako dawca życia.

   Gdy z takiego aktu miłosnego przychodziła na świat nowa istota, to zarówno mężczyzna jak i kobieta mieli to dziecko traktować jako swoje, otrzymane jako dar od Jehowy. Zobowiązywało ich to do pomagania tej nowej istocie dorosnąć do samodzielności a szczególnie do wychowania jej w pouczeniach Jehowy.

   Zobaczmy jak to było uwypuklone gdy Jehowa Bóg dał prawa narodowi wybranemu w Pow.Pr.6:6-9 szczególnie wer.7 „wpajaj je swym synom i mów o nich, gdy siedzisz w domu i gdy idziesz drogą i gdy kładziesz się spać i gdy wstajesz”, można powiedzieć, że mieli je pouczać o drogach Jehowy ciągle. W ten sposób Jehowa Bóg miał zrealizować zamierzenie zawarte w Rodz.1:28. 28 Potem Bóg ich pobłogosławił i rzekł do nich Bóg: „Bądźcie płodni i stańcie się liczni oraz napełnijcie ziemię i opanujcie ją, a także podporządkujcie sobie ryby morskie i latające stworzenia niebios, i wszelkie żywe stworzenie, które się porusza po ziemi”.

    Wiemy, że na samym początku sprawa się skomplikowała. Jeden z aniołów obserwując to co Jehowa Bóg chciał uczynić na ziemi, aby była napełniona miliardami ludzi, którzy podobnie jak aniołowie poznawaliby Jehowę i wielbili Go. Anioł ten wzbudził w swoim sercu niewłaściwe pragnienia i zapragnął aby to jemu oddawano taką cześć. Był też przeświadczony, że gdy zwiedzie 1-szą parę ludzką to praktycznie cała ziemia (cała ludzkość) będzie należeć do niego i jemu oddawać cześć.

   Zdawał sobie sprawę z tego, że Adam i Ewa to stworzenia na obraz i podobieństwo Boże, ale nie mające żadnego doświadczenia. Skoro wzbudził niewłaściwe pragnienia w swoim sercu, to zapragnął rozwinąć takie pragnienia u tej pierwszej pary ludzkiej ze złym skutkiem na cały rodzaj ludzki.

   Znał dobrze strukturę zarówno Adama jak i Ewy. Rozpoczął swa buntownicza prace od  Ewy, która w swoich predyspozycjach miała w większym stopniu kierować się uczuciami niż rozeznaniem. Gdy mu się powiodło to miał już wspólnika jakim była Ewa do zwiedzenia Adama jej męża. Gdy mu się i to powiodło, wówczas w swej zarozumiałości twierdził przed Jehową, że gotów jest pozyskać wszelkie stworzenia rozumne na ziemi i w niebie.

   Wiemy dlaczego Jehowa Bóg dozwolił Szatanowi aby mógł dowieść słuszności swoich twierdzeń. (wyłoniła się kwestia sporna która wymagała rozstrzygnięcia). Znamy też opis biblijny jak Szatanowi udało się zwieść grupę aniołów, rozbudzając w nich chęć doznawania rozkoszy synów ludzkich jaka wynikała ze współżycia mężczyzny z kobietą.   Szatan mimo zapowiedzi z Rodz.3:15 15 I ja wprowadzę nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę i między twoje potomstwo a jej potomstwo. On rozgniecie ci głowę, a ty rozgnieciesz mu piętę”. dalej był przekonany o słuszności zarzutów jakie postawił wobec Jehowy. Wiemy, że nim się zbuntował to miliardy lat uczył się od Jehowy, a zobaczmy jak wielka zdradziecka siła może tkwić w zwodniczym symbolicznym sercu.

   W momencie gdy zbuntował się przeciwko Jehowie, jego edukacja zakończyła się. Jego zwodnicze symboliczne serce całkowicie zaślepiło go, jeżeli chodzi o możliwość działania mocy miłości jaką stanowił Jehowa Bóg.

   Szatan wiedział, że Jehowa Bóg jest potężny w mocy, ale wiedział też, że On nie łamie raz ustanowionych praw. Ale. Już nie widział jak miłość Boża może przygotować drogę wyjścia nie naruszając ustanowionych praw.

   Bóg pozwolił Szatanowi realizować swój złudny plan. Sam natomiast przystąpił do realizowania pierwotnego zamierzenia lecz jedynie zmieniając narzędzia którymi miał być on zrealizowany.

   Nowe narzędzia to; Syn Boży jako okup za grzeszną ludzkość, następnie rząd Królestwa Bożego na czele z Jezusem Chrystusem, który doprowadzi do pełnej realizacji pierwotnego zamierzenia Jehowy.

   Dzisiejszy świat, świat przed Armagedonowy wygląda tak, jak Bóg przez Syna swego i proroków przepowiedział. Jehowa Bóg nie miał problemu przewidzieć jak się to będzie rozwijać pod rządami zbuntowanego anioła Szatana diabła.

   Ludzkość podąża dwoma drogami. (nie ma trzeciej neutralnej) Jedna szeroka wygodna na której można samemu decydować co dobre a co złe, a jedynie swą religijność podkreślać wołaniem „Panie, Panie”. Szatanowi to nie przeszkadza, że wołają Panie, Panie, bo Szatan dobrze wie, że oni do niego należą (bo żyją wg. własnego rozeznania co dobre a co złe). Szatan dobrze wie, że u Boga liczą się uczynki i to czy uznajemy Jego mierniki co dobre a co złe.

   Szatan gdy chciał zwieźć naród wybrany (naród który był w przymierzu z Jehową) gdy ten zmierzał do ziemi obiecanej, to nie starał się aby oni jawnie zbuntowali się przeciwko Jehowie, ale wystarczy żeby na sprawy pożycia seksualnego spojrzeli własnymi oczami, a nie „oczami’ Jehowy. Sami zadecydowali co dobre a co złe. Szatan wiedział, że gdy dopuszczą się rozpustnych czynów z Madianitkami to Jehowa Bóg sam ich odrzuci.

   Druga droga to wąska ciernista, którą niewielu zdąża, ale prowadząca do życia wiecznego. Kiedy Jehowa zrealizował etap wykupienia grzesznego rodzaju ludzkiego, to Szatan wie, że ta wąska droga może prowadzić do życia wiecznego.

  W obecnych czasach Szatan wraz z demonami (te zbuntowane istoty duchowe które przyłączyły się do Szatana przed potopem), szczególnie atakuje tych którzy właśnie podążają tą drogą. Szatan jest bardzo przebiegły, ma wiele metod i gdyby Jehowa Bóg nas nie pouczał i dodawał sił, nie bylibyśmy w stanie mu się przeciwstawić.

   Szatan szczególnie w tych dniach końca ma wiele środków i „przynęt” aby dosłownie oblegać (niczym wszechobecne powietrze) tych którzy chcą wiernie służyć Jehowie.

   Obecnie bardzo mocno rozwinięte media, dosłownie jak powietrze otaczają każdego z nas. Rozwój techniki, wszelkie możliwości wytwórcze, wszechobecna reklama rozbudza silne pragnienia materialistyczne a co pociąga też za sobą poświęcanie mnóstwa czasu na robienie kariery i poświęcanie niemalże całego czasu na zaspokajanie nienasyconego głodu materialnego.

  Słowo Boże zachęca gdy mamy co jeść, dach nad głowa i w co się przyodziać na tym poprzestawajmy bo nic nie przynieśliśmy na ten świat i nic z niego nie zabierzemy.

 

  Szatan zachęca abyś miał wszystko najlepsze, lepsze niż inni mają „tego jesteś wart, warta”. Wiemy, że zaspokojenie tej potrzeby jest niemożliwe (zawsze będzie ktoś miał coś lepszego, nawet jeżeli to ty będziesz tym kimś to inni będą chcieli ciebie dogonić). Król Salomon wyścig ten określił „pogoń za wiatrem, pogoń za marnościami”, a apostoł Paweł wszelkie te dobra określił jako sterta śmieci. Czy w takim wyścigu chcesz brać udział? Czy to jest sensem twego życia?

  Dobrze jest mieć w pamięci słowa z księgi przysłów Przy.11:4 „Majętności na nic się nie zdadzą w dzień strasznego gniewu, natomiast prawość wyzwoli od śmierci.  

 powrót    Spis treści    Strona główna

 Temat poprzedni  Link  30,32

 Temat następny   Link  33