Jak cudownie jesteśmy stworzeni.

23. Człowiek cudowne stworzenie Boże

  

 "I przemówił Bóg: „Uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo, i niech im będą podporządkowane ryby morskie i latające stworzenia niebios oraz zwierzęta domowe i cała ziemia, jak również wszelkie inne poruszające się zwierzę, które się porusza po ziemi”. 27 I Bóg przystąpił do stworzenia człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył; stworzył ich jako mężczyznę i kobietę"  Rodz.1:26,27

            

Stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Bóg dla niego przygotował cudowną planetę jaką jest Ziemia i uczynił go współpracownikiem jeżeli chodzi o jej zagospodarowanie.

  Na początku stworzył świat roślinny i zwierzęcy, uczynił wzorzec tego jak ma wyglądać cała ziemia i wszystko to powierzył człowiekowi.

  Jehowa Bóg wie, że jego rozumne stworzenia zarówno aniołowie jak i ludzie radują się możliwością działania. Jehowa Bóg również przez cały czas działa i praktycznie mógłby to wszystko sam uczynić. Z racji tego, że Bóg jest miłością, a miłość jest to działanie na rzecz drugich to Bóg stworzył inne stworzenia na swój obraz i podobieństwo, są to aniołowie i ludzie.

  Aniołowie jako istoty duchowe, a więc ich terenem działania jest zapewne wszechświat (niebo, ziemia, może i różne galaktyki) tam gdzie działa Bóg.

  Z Pisma Świętego wynika, że Bóg chętnie dzielił się z nimi różnego rodzaju działaniami.

  Człowiek został stworzony trochę inaczej – tak samo na obraz i podobieństwo Boże, ale otrzymał ciało cielesne. Można by się zastanowić, dlaczego ciało cielesne? Po pierwsze był to inny rodzaj stworzeń na obraz Boży ale stworzeń którego miejscem zamieszkania miała być planeta Ziemia.

  Człowiek został uczyniony na niej gospodarzem, miał pod kierownictwem Jehowy Boga zagospodarzyć ją tak, aby właśnie była dla niego pięknym mieszkaniem.

  Jehowa Bóg wiedział, że stworzenie jakim jest człowiek jest cudownym stworzeniem, że każdy nowonarodzony będzie nie powtarzalną istotą, ale potrzebującą kierownictwa i wskazówek jak realizować powierzone mu zadanie.

Wszystkie inne żywe stworzenia jakie miały zamieszkiwać ziemię miały być podporządkowane właśnie człowiekowi. Jehowa Bóg wszczepił im program instynktownego zachowania w którym to chętnie podporządkowywały się właśnie człowiekowi. Człowiek miał z miłością panować nad nimi.

  Nastąpiło pewne zakłócenie, nie jakoby Jehowa Bóg coś przeoczył lub coś źle uczynił. Samo to, że zarówno aniołom jak i ludziom dał wolną wolę świadczy o wielkim zaufaniu ze strony Jehowy Boga. Stworzenia te miały wielką swobodę w podejmowaniu decyzji.

  To, że Jehowa Bóg miał być doradcą nie znaczy, że ograniczał wolność swoim stworzeniom. One nadal nie wypowiadając Mu posłuszeństwa miały możliwość różnorodnego działania wg. doświadczenia i wiedzy jaką w danym momencie posiadały, ale nie przekraczając praw i zasad które Bóg ustanowił właśnie dla szczęścia jego stworzeń.

  Czy np. zakaz skoku z wysokiego urwiska jest ograniczeniem mojej wolności? Zapewne NIE. Jest to zakaz podyktowany znajomością prawa przyciągania ziemskiego, ale mogę np. zejść albo zbudować lotnię czy motoro lotnię i niejako skoczyć, ale będzie to zależało od mojej wiedzy i posiadanych możliwości.

  Zakłócenie o którym jest mowa wyżej polegało na tym że zbuntowany anioł chciał w swym działaniu być równym Bogu, sam decydować co dobre a co złe i do takiego postępowania nakłonił pierwsza parę ludzką. Zapewne było to bardzo przykre dla Jehowy Boga. Jego działanie było podyktowane miłością. On nic od nich nie chciał a tylko im dawał i pragnął ich szczęścia.

  Dał im przygotowaną ziemię, wszelkie środki do życia, bardzo zajmujący i satysfakcjonujący cel tego życia i jeszcze chciał aby byli szczęśliwi.

  Można zaufać, że Jehowa Bóg tak chciał, bo nawet bunt Adama i Ewy nie spowodował, że Jehowa Bóg stał się zgorzchniałym, mściwym Bogiem.

  Jehowa Bóg dalej trwa na drodze miłości, bo On jest miłością. Znalazł plan wyjścia z tej sytuacji, nawet gdy to się wiązało z bólem jaki zaznał dając swego jednorodzonego Syna na ofiarę okupu.

  Czyż nie możemy być rozradowanymi stworzeniami, gdy naszym Bogiem jest właśnie Jehowa Bóg?

  Z chwilą zaistnienia zakłócenia postawiona została kwestia sporna do rozstrzygnięcia, czyje kierownictwo będzie lepsze dla człowieka?

  Aż dziw, że Jehowa Bóg jako Stwórca wszechrzeczy zgadza się aby to trwało, jak dla człowieka to długo bo wiele pokoleń. Miało powstać wiele systemów politycznych jako nadzieja dla ludzkości i upaść jako fiasko.

  Jehowa od samego początku wiedział, że to przyniesie jedynie cierpienia i udręki – bo co innego może stworzyć zarozumiały, pyszny i niewdzięczny człowiek. Ale żeby w przyszłości nie trzeba było powtarzać tej próby, pozwolił aby odbyła się.

  W miłości swej przepowiedział problemy z jakimi człowiek będzie się borykał przy realizowaniu własnych celów życiowych wg. swoich wytycznych.

  Wybierając naród Izraelski, Jehowa Bóg chciał pomóc nam bardziej poznać Go jako Boga, poprzez Jego działanie.

  Bardzo często prosił Izraelitów a wręcz błagał aby posłuchali Go i zaoszczędzili sobie cierpień. Kiedy nie słuchając wpadali w ogromne tarapaty, wystarczyło że zaczęli Go szukać a On w swej miłości ich przyjmował. Nigdy jednak nie zmuszał nikogo aby Jemu służył, szanował wolną wolę każdego człowieka.

  Poprzez proroków powiadamiał jak chce wyzwolić ludzkość, pomimo że wszyscy stali się grzeszni i zasługiwali na śmierć. Można nawet powiedzieć za prorokiem Amosem 3:7, że wręcz nic nie czynił co dotyczyło ludzi nim wpierw nie powiadomił swoich sług.

  Prawa które ustanowił są doskonałe i sam Jehowa Bóg przestrzega je dokładnie. Aby przygotować wyjście dla grzesznej ludzkości a zarazem zachować ustanowione prawo zdecydował się nawet na bardzo bolesny krok. Syn Boży mówi o tym kroku tak Jana 3:16 „Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby nikt, kto w niego wierzy, nie został zgładzony, lecz miał życie wieczne”.

  Czy jesteśmy sobie w stanie chociażby wyobrazić lepszego, bardziej kochającego Ojca niż Jehowa nasz Bóg?

  Jakżesz możemy być szczęśliwi i dumni że On pozwolił nam przyjść do Niego, że możemy znać Go z imienia, że możemy mówić innym o Nim, że możemy chwalić się naszym Bogiem. Czy jakikolwiek naród ma takiego Boga?

  W czasie gdy narody starają się udowodnić jak to swoimi decyzjami zapewniają „szczęście’ dla ludzkości, Jehowa Bóg realizuje swoje zamierzenie co do ostatecznego rozwiązania tej kwestii spornej.

  Jako Bóg miłości chciałby aby informacje o jego rozwiązaniach dotarły do każdego, bo i też za każdego złożył okup który umożliwia wyjście z niewoli grzechu.

  Kto reaguje pozytywnie na Jego wołanie? Otóż jedynie pokorni i potulni, okazując skruchę za grzeszne postępowanie i chętnie poddają się pod jego kierownictwo.

  Nie jest to droga łatwa i Jehowa Bóg o tym wie bardzo dobrze, dlatego poucza, ostrzega przed niebezpieczeństwem i wspiera swoim duchem w ich działaniu.

  Prawdą jest, że przeciwnik Szatan diabeł zwiódł większość, bo on jest władcą tego świata (Bóg mu na to dozwolił w związku z kwestią sporną). Swoim zwolennikom wszczepił potrzebę rządzenia się, własne rządy, własne prawa, to że nie muszą radzić się Boga ale sami będą decydować. Żeby zagłuszyć wszczepioną potrzebę wielbienia Boga, stworzył system religijny, aby jako kształt pobożności uspakajał wyrzuty ich sumienia.

  U Boga w realizacji zamierzenia nie ma znaczenia, że mniejszość opowiada się po jego stronie. Bóg przecież całą ludzkość wywiódł z jednej pary. Następnie gdy wykonał wyrok w potopie to z ośmiu dusz wywiódł dzisiejszą ludzkość.

  Czy Bóg będzie miał problem zrealizować zamierzenie, że cała ziemia będzie napełniona ludzkością?

  Na przestrzeni dziejów ludzkości miliony ludzi wiernie służyło Jehowie i obecnie służy. Skoro z jednej pary a następnie z czterech par (z rodziny Noego) jest obecnie około 7 miliarda ludzi, jakiż będzie problem aby z milionów par (w warunkach, że nie będą chorować ani umierać) napełnić ziemię?

  Jestem nawet przekonany, że ci słudzy będą musieli być świadomi i posłuszni Bogu aby nie przepełnić ziemi, bo ma być jedynie napełniona.

  Kiedy czytamy Słowo Boże Biblię to widzimy jak Jehowa Bóg konsekwentnie realizuje swoje zamierzenie, nikt nie jest w stanie przeszkodzić Mu.

  Bóg zadbał aby jego słudzy studiując jego słowo utwierdzali się o planowym przebiegu jego zamierzenia. Prawdą jest, że ze względu na krótkość naszego życia czasami niecierpliwimy się. Jehowa Bóg wie o tym i dlatego też dużo mówi o zmartwychwzbudzeniu, daje dowody tego aby nas wzmocnić w oczekiwaniu na nadzieję życia pod panowaniem rządu Królestwa Bożego, a później życia wiecznego.

  Bóg miłości bardzo tego chce abyśmy żyli wiecznie, ale jest to możliwe wówczas, gdy zrozumiemy i będziemy przekonani, że szczęście ludzkości to życie wg. praw Stwórcy człowieka. Natomiast życie wg. praw stworzenia i to niedoświadczonego, zarozumiałego, niewdzięcznego to jedynie pasmo udręk i cierpień.

 

Wiersz ku rozmyślaniu

 KTO BYŁ NASZYM PRZODKIEM ( Wiersz )

Pewność taką posiadam, 
Że mym przodkiem był Adam, 
A nie małpa owłosiona 
I ogonem obdarzona. 
Pośród zwierząt różnych 
Bóg Adama wyróżnił, 
Dał mu zdolność myślenia 
I pragnienie wielbienia. 
Ciekawą bardzo pracę 
Adamowi Bóg wyznaczył, 
By zwierzętom nazwy dał 
I radość przy tym miał. 
A gdy ujrzał kobietę 
Adam stał się poetą 
Wykrzyknął z radości, 
Że powstała z jego kości. 
Gdy Bóg im błogosławił 
Nad zwierzęta ich postawił, 
By nad nimi panowali 
I raj na ziemi rozszerzali. 
Dla człowieka myślącego 
Widać z powyższego, 
Że niemądrze postępuje 
Kto nas z małpą porównuje.

 

   Dwa poprzednie tematy  zapewne mobilizują nas do przemyśleń nad naszym własnym światopoglądem. Myślę, że następne dwa  tematy, pierwszy to „Anatomia i działanie człowieka” a drugi temat to  „Grzech” jeszcze bardziej pomogą w skrystalizowaniu naszego poglądu na nasz sposób życia.

powrót    Spis treści    Strona główna

  Temat poprzedni  Link  22

  Temat następny   Link  24