9. Raj jak realny jest dla Ciebie

                     

 

"I otrze z ich oczu wszelką łzę, i śmierci już nie będzie ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie. To, co poprzednie, przeminęło”.  Obj.21:4

 

  Słowo Boże mówi o przywróceniu raju na ziemi. Dlaczego musi się tak stać?

Po pierwsze było to pierwotne zamierzenie Boże aby ziemia była rajem (Rodz.1:28-31) i nikt nie może przeszkodzić w realizacji tego zamierzenia Stwórcy Wszechświata (Izaj.14:24,27) . Po drugie jest to zamierzenie Boga miłości, który pragnie aby Jego stworzenia żyły w tak cudownych warunkach i były szczęśliwe.

  Kiedy analizujemy nauki Boże i historię biblijną, widzimy że Jehowa Bóg w każdej sytuacji zmierza do zrealizowania swego pierwotnego zamierzenia, nawet gdy jeden z aniołów zbuntował się i zwiódł pierwszą parę ludzką (Rodz.3:15)

  Jego sposób postępowania w realizacji tego zamierzenia ma być też wspaniałą lekcją dla jego stworzeń które będą żyć po wieczne czasy.

  Kiedy analizujemy sposób postępowania Jehowy Boga to widzimy w działaniu posiadane przez Niego przymioty takie jak: moc, mądrość, sprawiedliwość i miłość – która poprzedza wszelkie działania Boże.

  Jehowa Bóg w każdej sytuacji jest w stanie zrealizować swoje zamierzenie i On to robi i to w taki sposób aby mogły to obserwować Jego stworzenia. Ta lekcja jest bardzo potrzebna stworzeniom które będą żyć wiecznie, będą ugruntowane w tym, że Jehowa Bóg to MIŁOŚĆ . 

 Taki przymiot też wszczepił swoim stworzeniom

  Realizując swoje zamierzenie robi to w duchu miłości ale i przejawia moc, sprawiedliwość i mądrość.

  Przyjrzyjmy się kilku działaniom Jehowy w realizowanym zamierzeniu, sytuacjach które pozornie mogły zniweczyć plan Boży.

 1)   Sytuacja z ludzkiego punktu widzenia nie do rozwiązania. Sytuacja w której zbuntowali się niektórzy synowie Boży (aniołowie), zeszli na ziemię, pobrali sobie córki ziemskie za żony, spłodzili mocarzy (zwanych Nefilimami) i z racji że dysponowali dużą wiedzą i dużymi możliwościami, zło tak bardzo się spotęgowało, że „zagrażało” realizacji zamierzenia Bożego. Po ludzku trudno to rozwiązać, bo człowiek nie jest w stanie walczyć z takimi istotami jak ucieleśnieni aniołowie i ich potomstwo.

  Jehowa Bóg ma rozwiązanie które, zachowa rodzaj ludzki, świat zwierząt a przerwie złe postępowanie zbuntowanych aniołów. Tym rozwiązaniem był potop. Jehowa Bóg zatroszczył się aby to zdarzenie było utrwalone na kartach Jego spisanego słowa, ku nauce wszystkich rozumnych stworzeń (Rzym.15:4).

  Zdarzeniem tym Jehowa Bóg przerywa lawinowy wzrost zła i zamierzenie Boże jest dalej kontynuowane.

2)   Druga sytuacja. Wieża Babel – Nemrod stał się potężnym władcą i chciał skupić ludzkość i panować nad nią, a nie żeby rozproszyli się po całej ziemi.

  Czy Jehowa miał problem aby zniweczyć ten plan Nemroda? NIE. Wystarczyło pomieszać języki a już realizacja zamierzenia Bożego nie miała przeszkód.

3)   Trzecia sprawa – wyjście narodu Izraelskiego z niewoli Egipskiej.

W tym czasie Egipt był potęgą światową, a lud Jehowy jedynie ich niewolnikami. Jehowa Bóg w związku z realizacją swego zamierzenia postanawia wyprowadzić ten lud i dać mu ziemię obiecaną. Znamy historię jak Bóg to zrealizował.

  Ale przypatrzmy się może postaci Faraona a tym samym postawie jaką przybiera władca mocarstwa ziemskiego. Jehowa Bóg poniekąd daje mu szansę uniknięcia druzgocącej klęski i zagłady.

  Kiedy rozpoczyna się każda z plag, Faraon niejako ugina się, ale pycha, zarozumiałość daje o sobie znać i za chwilę zaczyna reagować inaczej i tak potęguje się to aż do 10-tej plagi. Plagi która zmusza do ugięcia się aby wypuścić Izraelitów i nawet dać im wszelkie złote i srebrne naczynia na drogę.

  Czy Faraon zmienił się wewnętrznie i zrozumiał, że Jehowa to jedyny Bóg, Władca wszechświata. Otóż nie, jego serce tak się zatwardziało, że postanawia zawrócić Izraelitów do niewoli. Ale Jehowa ma inne zamierzenie. Tym co zamierza uczynić chce dać lekcje zaufania do Niego dla Izraelitów jak i też dla wszystkich Jego sług po wieczne czasy.

4)   Po czwarte nawet niewierność Izraelitów jako narodu wybranego nie zniweczyła planu Bożego co do przyjścia Mesjasza czy też utworzenie rządu Królestwa Bożego. Z opisu zawartego w słowie Bożym wiemy jak Jehowa to zrealizował i realizuje.

5)   Po piąte gdy zastanawiamy się nad zakończeniem tego złego systemu rzeczy

System w którym jest taki ogrom państw, mocarstw, systemów politycznych, religijnych. Taki ogrom ludzi wierzących i nie wierzących i tak bardzo wymieszanych z sobą a nawet wspólnie żyjących w związkach małżeńskich.  Czy Bóg sobie poradzi aby w takich sytuacji zrealizować swoje zamierzenie i z miłością i sprawiedliwością osądzić to wszystko.

  Myślę, że jeżeli ufamy Jehowie to nie możemy mieć wątpliwości, że Jehowa Bóg nie będzie miał problemu zrobić to sprawiedliwie i w duchu miłości.

  Z jednej strony to Jehowa chce a nawet pragnie aby wszyscy dostąpili zbawienia, wie że jesteśmy grzeszni ale bada z jakich pobudek to czynimy, każdego bada.

  Zobaczmy gdy po 10-tej pladze Izraelici wyszli z Egiptu, nim przeszli Morze Czerwone, Jehowa Bóg uczynił takie badanie, aby to było lekcją dla przyszłych pokoleń Izraela, dla nas obecnie i zapewnie lekcją po wieczne czasy. Zobaczmy opis w Wyj.14:10-12 , 10 Kiedy faraon się zbliżył, synowie Izraela podnieśli oczy, a oto maszerowali za nimi Egipcjanie; wtedy synowie Izraela bardzo się zlękli i zaczęli wołać do Jehowy. 11 I odezwali się do Mojżesza: „Czy to dlatego, że w Egipcie nie ma grobowców, wziąłeś nas tu, byśmy pomarli na pustkowiu? Cóżeś nam uczynił, wyprowadzając nas z Egiptu? 12 Czyż nie to słowo wyrzekliśmy do ciebie w Egipcie, mówiąc: ‚Zostaw nas w spokoju, żebyśmy służyli Egipcjanom’? Bo lepiej nam służyć Egipcjanom, niż pomrzeć na tym pustkowiu”. jak zareagowali, jak byś ty zareagował? W dalszych wersetach 13-14  ”. 13 Wówczas Mojżesz powiedział do ludu: „Nie lękajcie się. Stójcie niewzruszenie i oglądajcie wybawienie, które Jehowa dziś wam zgotuje. Bo Egipcjan, których dzisiaj widzicie, już więcej nie zobaczycie, nie, nigdy więcej. 14 Jehowa będzie za was walczył, a wy będziecie milczeć”.

 są słowa pokrzepienia ze strony Mojżesza. Następnie Jehowa Bóg poprzez Mojżesza przeprowadza naród Izraelski a Faraona i jego wojska gubi w Morzu Czerwonym.

  Jehowa Bóg miłości zanim wykona na kimś wyrok to zawsze bada stan jego serca. Zobaczmy gdy Dawid popełnił grzech kwalifikujący go na śmierć. Jehowa Bóg postanowił poprzez proroka Natana zbadać stan jego serca. Dobrze że próba wypadła pomyślnie.

  Jako słudzy Jehowy a uczniowie Jezusa Chrystusa będziemy przechodzić takie sytuacje gdzie będzie badane nasze serce. Powinniśmy uczyć się, uczyć z tego co zostało zapisane (Rzym.15:4) i gdy przyjdzie taki czas, że Jehowa podda badaniu moje serce, oby ta próba wypadła pomyślnie.

  Zobacz gdybyś chodził z Jezusem i znalazł się w sytuacji jaka jest opisana w Ew.J.6:53-59. 53 Toteż Jezus rzekł do nich: „Zaprawdę, zaprawdę wam mówię: Jeżeli nie jecie ciała Syna Człowieczego i nie pijecie jego krwi, nie macie życia w sobie. 54 Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ten ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatnim; 55 bo moje ciało jest prawdziwym pokarmem, a moja krew jest prawdziwym napojem. 56 Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ten pozostaje w jedności ze mną, a ja w jedności z nim. 57 Jak mnie posłał żyjący Ojciec i ja żyję dzięki Ojcu, tak też ten, kto mnie spożywa, właśnie ten będzie żył dzięki mnie. 58 To jest chleb, który zstąpił z nieba. Nie jest tak, jak wtedy, gdy wasi praojcowie jedli, a jednak pomarli. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. 59 Powiedział to, nauczając na publicznym zgromadzeniu w Kafarnaum.

    Czy twoja reakcja byłaby taka jak w wersecie 60  60 Dlatego wielu jego uczniów, usłyszawszy to, rzekło: „Mowa ta jest szokująca; któż może jej słuchać?” i 66  66 Z tego powodu wielu jego uczniów odeszło do tego, co za nimi, i już z nim nie chodziło czy jak w wersecie 68,69. 68 Szymon Piotr odpowiedział mu: „Panie, do kogo odejdziemy? Ty masz wypowiedzi życia wiecznego; 69 a myśmy uwierzyli i poznali, że ty jesteś Świętym Bożym”

  Dzisiaj zapewne łatwo ci powiedzieć jaka postawa była prawidłowa i słuszna, ale gdybyś to wówczas miał zadecydować.

    Popatrzmy obecnie zbliżamy się do zakończenia tego złego systemu rzeczy. Jak myślisz czy Jehowa Bóg wykonując wyrok na tym złym świecie nie będzie badał stanu serc swych sług. Zawsze ma prawo to robić i dobrze, że to robi, jest to gwarancją, że w nowym porządku nie będzie tych którzy by udawali a nawet sami siebie oszukiwali, że chcą być z Jehową Bogiem.

  Jehowa Bóg bada nie po to aby kogoś „przyłapać” i zniszczyć. On bada po to aby oczyścić, uszlachetnić swoich sług. Badając pokazuje nam w czym jeszcze nie dopisujemy i chętnie nam pomaga skorygować się, On wręcz pragnie abyśmy się skorygowali. Czy nie jest to cudowny, kochający nasz Ojciec Jehowa Bóg.

  W Biblii jest dużo opisów tego w jaki sposób Jehowa Bóg usunie złych ludzi, religie fałszywe, systemy polityczne tego świata a nawet jak będzie przebiegać Armagedon.

  Myślę, że jako słudzy Boży nie mamy się lękać (1J.4:18).tego wydarzenia i jego przebiegu. Dlaczego? Otóż po pierwsze będzie on pod całkowitą kontrolą naszego kochającego Ojca. Ojca – Boga miłości, który nas bardzo kocha a my Jego, a w miłości nie ma strachu. Po drugie pomimo że to będzie przykry widok ale świadomość tego, że następuje ostateczne zniszczenie zła przez Boga miłości jest pokrzepieniem.

  Analizując te cztery poprzednie opisy zdarzeń – interwencji Bożej jestem przekonany, że Jehowa Bóg jest w stanie za każdym razem właściwie rozwiązać każde przedsięwzięcie aby zrealizować swoje cudowne zamierzenie.

  Czasami ktoś pyta, w jaki sposób Bóg wykona wyroki na tych niegodziwych skoro oni są „wymieszani” razem z ludźmi bogobojnymi. Tak miało być, bo przecież wszyscy mieli się dowiedzieć o dobrej nowinie co do Królestwa.

  Jeżeli są „wymieszani” to tym bardziej zostanie to zrealizowane to co zapowiedział Syn Boży na czasy końca a zapisane w Ew.Mat.24:14. Jehowa Bóg chce aby wszyscy byli świadomi tego jaką drogę wybierają, świadomi tego jakiego życia chcą. W momencie gdy Jehowa Bóg uzna, że nadszedł czas na realizację końcowego przedsięwzięcia z usunięciem zła, to tak uczyni.

  Kiedy mówimy o zakończeniu tego złego systemu rzeczy to może się zastanawiamy. Jak Jehowa Bóg to zrobi?

  Czy musi to być tragiczne burzenie, grad, wstrząsy itp. Bądźmy pewni, że Jehowa Bóg – twórca wszelkich praw nie będzie miał żadnych problemów z wykonaniem nie tylko sprawiedliwego (bo gdyby chodziło tylko o sprawiedliwy wyrok to miałby prawo wszystkich nas zgładzić) a miłosiernego, nacechowanego wielką miłością wyroku na tym co jest złe i nie da się „naprawić”.

  Wiemy, że Jehowa Bóg oddał swego Syna za wszystkich grzeszników (za cały rodzaj ludzki), bo nie chciał nas zgładzić, ale „naprawić” przywieźć do skruchy.

  Rozmyślając o tym jak to będzie z upadkiem religii fałszywej, rządów, tego systemu w kontekście tego co już Jehowa czynił pozwala nam mieć głębokie przekonanie, że On całkowicie to zrealizuje.

 Spróbujmy przebiec pamięcią poprzez poprzednie znane nam działania Jehowy.

Na samym początku Adam i Ewa otrzymali wolną wolę. Jehowa Bóg nie zakładał, że okażą nieposłuszeństwo (miłość nie podejrzewa). Stworzył ich doskonale aby całkowicie i w zupełności zrealizować swoje zamierzenie. Dał im wolną wolę, skoro tak to potrzebne było zabezpieczenie aby ktoś mając wolną wolę nie pokrzyżował podjętego zamierzenia. Zabezpieczeniem tym na wypadek grzechu miało być starzenie się i śmierć.

  Jehowa Bóg w swej miłości poinformował Adama i Ewę, że są tak stworzeni z takim zabezpieczeniem. Po co ich poinformował, ano po to, żeby Adam z Ewą nigdy tego zabezpieczenia nie uruchomili. Stało się inaczej, ale nie zniweczyło to pierwotnego zamierzenia Jehowy Boga.

  Mądrość Jehowy Boga jest tak wielka, że nawet zbuntowany anioł który żył powiedzmy miliardy lat nie był w stanie pojąć mądrości i miłości Bożej, jaka była zawarta w postanowieniach Bożych.

  Mniemał, że swoją „mądrością” przewyższa mądrość Stwórcy, a przecież tak nigdy nie będzie. (Stwórca istnieje wiecznie a wszystkie inne stworzenia włącznie z aniołami i nawet Synem Bożym miały początek ). Stworzenia ciągle będą się uczyć od swojego Stwórcy.

  Zobaczmy jak w innym zdarzeniu działa Jehowa. Nemrod postanawia skupić ludzkość wokół siebie i panować nad nimi. Bóg w sposób spokojny, pokojowy różnicując mowę ludzką, rozprasza ich po całej ziemi.

  Inne zdarzenie – wyzwolenie narodu Izraelskiego, a unicestwienie Faraona, władcy potęgi światowej wraz z jego wojskiem. Przed tym zdarzeniem żaden Izraelita nie wyobrażał sobie jak to będzie. Jehowa Bóg nie miał problemu dokonać takiego rozwiązania.

  Kiedy śledzimy wędrówkę narodu wybranego do ziemi obiecanej, mamy wiele takich zdarzeń gdzie Jehowa działa w cudowny sposób. Gdy podczas wędrówki przez pustynię buntują się przeciw Mojżeszowi i Jehowie. Bóg sprawia, że pojawiają się węże które śmiertelnie kąsają buntowników.

  Zobaczmy gdy Mojżesz wstawia się za nimi, to jakie rozwiązanie daje Jehowa? Opis znajdziemy w 4 Mojżeszowej 21:5-9. Sporządzić miedzianego węża, zawiesić wysoko i każdy ukąszony przez węża gdy spojrzy na tego miedzianego węża to zostanie uzdrowiony. Jehowa dał rozwiązanie a jednocześnie utworzył proroczy obraz na przyszłość. (wrócimy jeszcze do tego „obrazu” – lekcji na przyszłość).

  Inne zdarzenie – gdy Jehowa wstrzymał słońce aby Jozue mógł dokończyć walkę. Nie wnikamy w to czy to fizycznie było tak, że Jehowa wstrzymał obrót ziemi wokół własnej osi. Wcale tak nie musiało być, ale efekt był taki, że jakby słońce się zatrzymało. Może Jehowa spowodował, że promienie słoneczne zostały niejako załamane aby wydłużyć dzień (powiedzmy efekt fata morgany), ale to nie ma znaczenia.

  Inne zdarzenie – zwalenie murów Jerycha i wybiórczo pozostawienie jednej wieży. Uspokojenie morza po wrzuceniu Jonasza do wody. Zabicie 185 000 żołnierzy króla Asyryjskiego Sanecheryba, wskrzeszanie umarłych, uciszanie burzy, chodzenie po wodzie, mówienie różnymi językami, można by wymieniać jeszcze wiele innych.

  Po co mówię o tych cudownych zdarzeniach? Myślę, że to jest ważne abyśmy o tym pamiętali, rozmyślając o tym co jeszcze przed nami.

  Wróćmy do tego przełomowego zdarzenia jakim będzie Armagedon. Biblia nie mówi dokładnie jak to będzie, powiedziane jest że Bóg zniszczy wszystkich niegodziwych, ale czy musi to zrobić tak jak zrobił to np. w potopie? NIE. Bo nawet sam Bóg powiedział, że więcej ziemi nie będzie tak karał.

  Mając w pamięci te cudowne zdarzenia o których wcześniej mówiliśmy, to Bóg może nawet w sposób bardzo „pokojowy” tą kwestię rozstrzygnąć. Czy tak zrobi? Nie musi, bo On to zrobi tysiąc razy lepiej i tysiąc razy z większą miłością niż my jesteśmy w stanie sobie wyobrazić.

  My rozmyślamy o tym bo to utwierdza nas w wierze, siłą rzeczy myślimy jak to będzie że wybiórczo wykona wyrok.

  Często ludzie nam zarzucają, że to jest niemożliwe aby wybiórczo, dokładnie, sprawiedliwie i jeszcze z miłością jak my to podkreślamy wykonać taki wyrok.

  Wcześniej mówiliśmy, że gdyby na wszystkich nas wykonał wyrok – to będzie on sprawiedliwym, ale Bóg chciałby wszystkich uratować i „naprawić”. Z racji wolnej woli nie wszyscy chcą być „naprawieni”. Nie wszyscy chcą spojrzeć na „miedzianego węża” który obrazuje odkupiciela Jezusa Chrystusa.

  Tak jak w przypadku Izraelitów była to decyzja osobista – spojrzeć na miedzianego węża, czy nie. Tak samo obecnie jest to sprawa osobista „spojrzeć” na odkupiciela Jezusa Chrystusa czy nie, niemniej Jehowa Bóg daje taką szansę wszystkim.

  Według Biblii, Wszetecznica – Babilon Wielki (imperium religii fałszywej), zostanie zniszczony na skutek tego, że Jehowa Bóg włoży do serca bestii (władców politycznych) myśl że to ona jest winna wszelkich przelewów krwi i że to ona ujeżdża rządy polityczne. Obj.17:16-18 16 A dziesięć rogów, które ujrzałeś, i bestia — ci znienawidzą nierządnicę i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i zjedzą jej ciało, i doszczętnie spalą ją ogniem. 17 Bo Bóg włożył to do ich serc, żeby wykonali jego myśl, żeby wykonali swoją jedną myśl, dając swe królestwo bestii, aż się spełnią słowa Boga. 18 A niewiasta, którą ujrzałeś, oznacza wielką metropolię mającą królestwo nad królami ziemi”.

; Obj.18:7,8. . 7 W jakim stopniu ona otaczała siebie chwałą i żyła w bezwstydnym zbytku, w takim stopniu zadajcie jej męczarni i żałości. Bo mawia w swym sercu: ‚Siedzę jako królowa i nie jestem wdową, i nigdy nie zaznam żałości’. 8 Dlatego też w jeden dzień jej plagi nadejdą, śmierć i żałość, i klęska głodu, i zostanie doszczętnie spalona ogniem, ponieważ silny jest Jehowa Bóg, który ją osądził.

     Jak dokładnie to będzie wyglądać to dowiemy się gdy to już się stanie, nie wszystko potrafimy sobie wyobrazić, ale na pewno zapowiedź z Obj. spełni się.

  Może się zastanawiamy jak Bóg zniszczy systemy polityczne i złych ludzi? W czasie gdy wyprowadzał naród Izraelski z niewoli egipskiej to nawet tak pobłogosławił wybranemu ludowi, że nie wyszli z pustymi rękoma. Egipcjanie dali im wręcz srebrne i złote naczynia aby jak najszybciej chcieli opuścić ten kraj, aby więcej plag nie spadło na nich.

  Izraelici też byli niejako „wymieszani” z Egipcjanami – mieszkali pośród nich.

Co zasadniczo wyróżniało ich od Egipcjan , ano to że oni wielbili Jehowę Boga a nie bogów egipskich.

  Praktycznie w czasie Armagedonu sytuacja będzie podobna. Lud Boży też będzie „wymieszany” z ludem tego świata. Czym się będą różnić? Ano podobnie, tym że wielbią Jehowę Boga a nie bogów tego świata.

  Jestem przekonany, że Jehowa Bóg w sposób wybiórczy i dokładny wyprowadzi swój lud z zagłady i zapewne nie z „pustymi rękoma”, podobnie jak to miało miejsce w Egipcie.  

  W trakcie rozmyślania nad końcowym wyrokiem Bożym nasuwa mi się taka myśl (w świetle tego jak w przeszłości Jehowa Bóg rozwiązywał zdarzenia utrudniające realizacje Jego zamierzenia – wcale nie musi tak być bo mądrość Jehowy przewyższa naszą tak jak niebiosa przewyższają ziemię). Wiemy, że Jehowa jest dawcą życia (dzieci są darem od Jehowy a nie naszym „osiągnięciem”). Prawdą jest, że Jehowa Bóg dał człowiekowi możliwość wydawania na świat potomstwa, ale tak dokładniej to człowiek współpracuje z Bogiem powołując nową istotę do zaistnienia tu na ziemi.

  Na czym by polegała ta współpraca człowieka i Boga? Człowiek otrzymał możliwość zadecydowania kiedy ma rozpocząć istnienie nowa istota ludzka, a Bóg po takim „sygnale” przekazuje życie nowej istocie.

  Myślę, że w takim „podziale zadań” łatwiej jest nam rozumieć, że życie każdego człowieka należy do Jehowy, bo On dał to życie. To życie może tak naprawdę być zniszczone tylko przez Jehowę bo On je stworzył, ale to życie może czynnie funkcjonować w organizmie, w ciele którego rozwój zapoczątkowuje połączenie komórki męskiej – plemnika, z komórką jajową kobiety. W takim rozumowaniu łatwiej jest nam zrozumieć dziedziczenie przez nowy organizm cech dawcy plemnika i komórki jajowej. Jako ludzie możemy zabić ciało, organizm, ale nie możemy zabić życia, jedynie uśpić je i niejako „wraca” ono do dyspozycji dawcy tego życia, czyli Jehowy Boga.

  Jehowa Bóg może je ponownie „obudzić” lub przenieść w stan w jakim było przed stworzeniem – czyli niebyt.

 Wróćmy może do poprzedniego rozważania. Czy Jehowie Bogu takie rozwiązanie mogłoby sprawić jakąkolwiek trudność?

  Gdyby Jehowa Bóg od momentu który uzna jako początek Armagedonu – dar życia przekazywał tylko potomstwu tym którzy pragną spojrzeć na „miedzianego węża” który obrazuje Jezusa Chrystusa. Praktycznie ludzie niegodziwi przestaliby wydawać potomstwo na świat. Nowe istoty rodziłyby się u tych którzy wnikliwie patrzą w stronę „miedzianego węża” (a Jehowa Bóg bada serca i wie kto tak czyni). Praktycznie za życia jednego pokolenia w sposób „naturalny” odeszliby wszyscy którzy nie chcą służyć Jehowie, Stwórcy wszechświata.

  Wiadomo, że dzieci zrodzone i wychowywane przez tych którzy służą Jehowie Bogu mogą nie chcieć uznawać Jego kierownictwa (przecież mają wolną wolę), ale sytuacja ta byłaby podobna jaka będzie istnieć przez 1000 lat po Armagedonie gdy będą wydawane dzieci na świat.

  Taki sposób rozwiązania przypomina mi rozwiązanie jakie Jehowa Bóg zastosował przy wieży Babel („niemalże bezkonfliktowe, niemalże naturalne”)

  Ale wcale tak nie musi być. To Jehowa realizuje swoje cudowne zamierzenie i On najlepiej wie jak ono powinno przebiegać aby nie trzeba było robić poprawek. My po prostu bezgranicznie zaufajmy naszemu Ojcu – Jehowie Bogu, a gdy to już minie to zobaczymy jak On to rozwiązał i na pewno wiele się nauczymy – Jak rozwiązywać trudne sprawy w duchu miłości.

  Zaufajmy Jehowie, niechaj spotykane różne trudności nas nie gorszą, nie zniechęcają. Starajmy się z tych zdarzeń czegoś nauczyć, starajmy się już dzisiaj przeobrażać naszą osobowość bo naprawdę mamy dużo do zrobienia. To co zrobimy teraz da nam radość już dzisiaj a w przyszłości spotęguje naszą radość i szczęście.

  Żyjąc nie zakładaj, że Armagedon musi nastąpić za twego życia, ale żyj tak jakoby on miał nastąpić powiedzmy za kilka miesięcy.

  Następne przemyślenie to  „Czy jesteś przygotowany do życia po Armagedonie” . Temat ten jest o tyle ciekawy bo pokazuje co już dzisiaj możemy  zrobić aby po Armagedonie móc zaznawać więcej radości i robić szybszy postęp.

 powrót  Spis treści    Strona główna

 

 Temat poprzedni  Link   8

  Temat następny  Link   10